Ontwikkelingen:

In het huidige schooljaar 2017-2018
 
 • vervolgen wij de uitgezette koers voor de verhoging van de leeropbrengsten
 • zetten wij het invoeringstraject Vreedzame School door
 • werken wij aan de kwaliteitscyclus van de school in het jaarwerkplan voor onze school
 • is het schoolondersteuningsplan (SOP) opnieuw bijgewerkt
 • werken wij vanuit een nieuw schoolplan (2016-2019)
 • bouwen wij verder aan de ontwikkeling van onze leerlingenzorg
 • blijven wij actief met betrekking tot de profilering en het imago van onze school
 • werken wij met collega-scholen aan de realisatie van een kindcentrum Picardie

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 werkten wij aan:
 • de verbetering van de rekenopbrengsten
 • het woordenschatonderwijs
 • het opzetten van de opvang en inrichten van onderwijs het aanbod voor kinderen die nieuw in Nederland zijn
 • het inrichten en implementeren van de kwaliteitscyclus in een jaarwerkplan voor onze school
 • het schoolondersteuningsplan (SOP) bij
 • onze leerlingenzorg
 • de profilering en het imago van onze school
Basisschool Maria Goretti werkt samen met SPRING-kinderopvang aan de inhoud van VVE waarmee wij vorm geven aan voor- en vroegschoolse educatie. Peuterleidsters van SPRING en de de leerkracht van groep 1/2  hebben delen van het programma op elkaar afgestemd en thema's afgesproken waaraan gewerkt wordt. Er vinden activiteiten plaats die gezamenlijk worden uitgevoerd.
Met VVE proberen wij
eventuele onderwijsachterstanden van leerlingen die overstappen naar groep 3 te  verminderen.

In de vijf schooljaren daarvoor lagen de accenten mbt. de schoolontwikkeling op:
 • het verder verbeteren van het woordenschatonderwijs
 • het uitdiepen van het lesgeven volgens het Directe Instructie Model
 • het werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • het invoeren van een digitaal leerlingenrapport
 • het onderhouden van vaardigheden m.b.t. coöperatief leren, lesgeven volgens het Directe Instructie Model, werken met gedigitaliseerde groepsplannen
 • het consolideren van de leeropbrengsten
 • het opzetten van de leerlingenzorg
 • het werken met coöperatief werkvormen
 • het werken met een weektaak
 • het opzetten van en werken met groepsplannen
 • het werken met een HGPD voor kinderen die een leerprobleem hebben
 • het werken met een digitaal leerlingvolgsysteem
(01092017te)