Ontwikkelingen:

In het huidige schooljaar 2018-2019
 
 • de vlag in top de school loopt weer in pas mbt. de leeropbrengsten
 • consolideren wij de onderwijsopbrengsten
 • vervangen wij de companions voor chromebooks voor onze leerlingen
 • zetten wij de inzet van snappet verder door
 • gaan wij verder het het invoeringstraject Vreedzame School
 • bouwen wij verder aan de kwaliteitscyclus van de school
 • werken wij verder met onze partners aan de realisatie van een kindexpertisecentrum (KEC)
 • werken wij aan onze visie binnen het KEC en de profilering en het imago van onze school
 • werken wij verder aan de structuur van onze leerlingenzorg 
In het afgelopen schooljaar 2017-2018 werkten wij aan:
 • de verbetering van de leeropbrengsten
 • het woordenschatonderwijs
 • de opvang en het inrichten van onderwijs aan kinderen die nieuw in Nederland zijn
 • het inrichten en implementeren van de kwaliteitscyclus in een jaarwerkplan voor onze school
 • het schoolondersteuningsplan (SOP) bij
 • onze leerlingenzorg
 • de profilering en het imago van onze school
Basisschool Maria Goretti werkt samen met SPRING-kinderopvang aan de inhoud van VVE waarmee wij vorm geven aan voor- en vroegschoolse educatie. Peuterleidsters van SPRING en de de leerkrachten van groep 1/2  hebben delen van het programma op elkaar afgestemd en thema's afgesproken waaraan gewerkt wordt. Er vinden activiteiten plaats die gezamenlijk worden uitgevoerd.
Met VVE proberen wij
eventuele onderwijsachterstanden van leerlingen die overstappen naar groep 3 te  verminderen.

In de vijf schooljaren daarvoor lagen de accenten mbt. de schoolontwikkeling op:
 • het verder verbeteren van het woordenschatonderwijs
 • het uitdiepen van het lesgeven volgens het Directe Instructie Model
 • het werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • het invoeren van een digitaal leerlingenrapport
 • het onderhouden van vaardigheden m.b.t. coöperatief leren, lesgeven volgens het Directe Instructie Model, werken met gedigitaliseerde groepsplannen
 • het consolideren van de leeropbrengsten
 • het opzetten van de leerlingenzorg
 • het werken met coöperatief werkvormen
 • het werken met een weektaak
 • het opzetten van en werken met groepsplannen
 • het werken met een HGPD voor kinderen die een leerprobleem hebben
 • het werken met een digitaal leerlingvolgsysteem
(24062018te)