Medezeggenschapsraad Maria Goretti
 
Dit is geen vrijblijvend iets, maar ligt vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO).
Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur (in ons geval stichting Lijn 83 PO) is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen door de school. Het schoolbestuur neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad (G)MR. Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de (G)MR.
Hieruit vloeit ook voort dat de aanwezigheid van een MR niet vrijblijvend is, maar voor iedere school verplicht.
 
Samenstelling

In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (OMR) en vertegenwoordigers van het personeel (PMR). De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. De MR van de Maria Goretti bestaat uit vier personen (twee ouders en twee personeelsleden). Alle ouders en personeelsleden van de school kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Verkiezingen vinden plaats als dat nodig is.

In onze MR hebben zitting:
- Ron van den Goor (Ouder MR),
- Bart Kroon (Ouder MR),
- Femke Wenting (Personeel MR),
- Stans Jetten (Personeel MR)

 
Overleg
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden na
goedkeuring gepubliceerd op de website van school.
De data van de MR vergaderingen worden vermeld in de ouderkalender.

 
Onderwerpen
 
In feite is ieder onderwerp dat met de school te maken heeft, geschikt om binnen de MR te bespreken. Het kan gaan over verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties, de keuze van een lesmethode of het fuseren met een andere school. Ook staan zaken als het zorgplan, de schoolgids en het veiligheidsbeleid op de agenda van de MR. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.

Rechten

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd.
Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (ouders en personeel) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school.
Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.


Notulen

De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De notulen van de meest recente MR-bespreking worden steeds opgenomen in deze website.

Schooljaar 2019-2020
Klik HIER voor de notulen van 17-09-2019
Klik HIER voor de notulen van 25-11-2019
Klik HIER voor de notulen van 09-01-2020
Klik HIER voor de notulen van 19-05-2020
Klik HIER voor de notulen van 30-06-2020
Klik HIER voor het jaarverslag van 2019-2020

Schooljaar 2020-2021
Klik HIER voor de notulen van 12-10-2020

MR-activiteitenplan

Click HIER voor het MR-activiteitenplan.